Privacybeleid

Ctrl-L Design is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ctrl-l.nl
Rhonelaan 10
5691 RB Son en Breugel
L Tekelenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Ctrl-l Design, zij is te bereiken via hello@ctrl-l.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ctrl-l Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@ctrl-l.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ctrl-l Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u vragen te beantwoorden nadat u contact met mij heeft gezocht
 • Om offertes en facturen op te stellen en naar u te versturen
 • Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken te kunnen maken
 • Voor het vormgeven van drukwerk
 • Het juist versturen van uw bestelde drukwerk
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Ctrl-l Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang en is nodig voor juiste uitvoering van de overeenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ctrl-L Design gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. Het gebruik van cookies is een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt om het gedrag van websitebezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan de website te kunnen verbeteren.
Als toestemming nodig is om cookies te mogen plaatsen dan wordt dit tijdens uw eerste bezoek aan mijn website gevraagd. Ik verwijs u daarbij ook naar de cookie verklaring. Afmelden voor cookies is mogelijk door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doorgifte aan partners
Voor het uitvoeren van mijn dienstverlening wordt er samengewerkt met verschillende leveranciers en partners.
Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Nieuwsbrieven versturen
 • Post(pakketen) versturen
 • Betalingen & incasso’s afhandelen
 • Leveranciers van drukwerk
 • Webhosting verzorgen
 • Online opslagzoals Dropbox / Google Drive

Met subverwerkers zijn er verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Er wordt alleen samengewerkt met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.
Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners zijn passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat uw gegevens goed worden beschermd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ctrl-l Design verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ctrl-l Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ctrl-l Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ctrl-l Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: de geldende administratieve termijnen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ctrl-L Design. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar hello@ctrl-l.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Indien uw verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik uw deze ook mee te sturen.
Er zal zo snel mogelijk gereageerd worden, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Ctrl-L Design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Mocht u een datalek ontdekken dan vraag ik u vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen
24 uur nadat u het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar hello@ctrl-l.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Ctrl-L Design verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Ctrl-L Design accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Ctrl-L Design om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mij bedrijf.
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief waar ik u op de hoogte houd van eventuele wijzigingen. In ieder geval raad ik u aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacy beleid.